Przejdż do strony głównej aletrendy.pl
 

Regulamin Programu Partnerskiego AleTrendy.pl


§ 1 (Postanowienia ogólne)


1. W ramach określenia wzorca umownego dotyczącego współpracy reklamowej między Idego Group Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, przy ul. Krasickiego 30/6, NIP: 586-225-07-89; REGON: 220968398; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk- Północ VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000350282; kapitał zakładowy 30 000 złotych (wpłacony w całości) (zwana dalej „Operatorem”) a osobami fizycznymi oraz przedsiębiorcami zainteresowanymi świadczeniem usług reklamowych serwisu AleTrendy.pl (dalej jako „Serwis”), Operator zgodnie z art. 384 kc tworzy i udostępnia niniejszy Regulamin Programu Partnerskiego AleTrendy.pl (dalej jako „Regulamin”).

2. Regulamin określa zasady współpracy reklamowej Stron w szczególności wskazuje zasady obliczenia i wypłaty wynagrodzenia na rzecz podmiotów świadczących usługi najmu powierzchni reklamowej na rzecz Operatora.

3. Operator wskazuje, iż jest zainteresowany świadczeniem na jego rzecz usług najmu powierzchni reklamowych ze strony osób fizycznych, oraz przedsiębiorców, zarówno osób fizycznych, jak i osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (dalej jako „Partnerzy” lub „Partner”).

§ 2 (Zakres współpracy w ramach Programu Partnerskiego)


1. W ramach Programu Partnerskiego Operator umożliwia świadczenie na jego rzecz usług reklamowych polegających na prezentacji na stronach WWW należących do Partnerów przekierowań za pośrednictwem Serwisu do stron podmiotów współpracujących z Operatorem (wynajęciem powierzchni reklamowej na stronie www Partnera).

2. Wskazane w ust. 2 przekierowania zostaną zrealizowane za pomocą dedykownaych linków, przy czym do rozpoczęcia ich realizacji w ramach niniejszego Regulaminu konieczne jest zdefiniowanie obiektu reklamowego w panelu zarządzania i zainstalowanie go na stronie WWW Partnera.

3. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia usług w ramach Regulaminu jest zarejestrowanie w Serwisie zgodnie z wytycznymi Serwisu, zaakceptowanie przez Operatora oferty współpracy, oraz podanie danych:

a. Adres poczty elektronicznej (e-mail)
b. Pełna nazwa firmy Partnera lub imię i nazwisko Partnera
c. NIP
d. REGON lub nr dow. osobistego wraz z datą urodzin
e. Nr KRS i Sąd Rejestrowy w wypadku osób prawnych i podmiotów podlegających obowiązkowi rejestracji w KRS
f. Nr wpisu do EDG wraz z wskazaniem organu rejestrowego w wypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
g. Właściwy urząd skarbowy w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej
h. Adres siedziby lub adres zamieszkania
i. Adres korespondencyjny

4. Po rejestracji w Serwisie i akceptacji przez Operatora, Partner może rozpocząć zamieszczanie na swoich stronach www danych służących przekierowywaniu osób odwiedzających strony www Partnera na wskazane przez Operatora adresy www.

5. Z tytułu każdego przekierowania zrealizowanego ze strony www Partnera zgodnego z zleceniem Operatora, Operator uiści na rzecz Partnera kwotę 0,03 PLN brutto. W wypadku gdy powyższe wynika z przepisów prawa z przedmiotowej kwoty zostaną potrącone i odprowadzone stosowne należności publicznoprawne zgodnie z właściwością wskazaną w danych rejestrowych w Serwisie uzupełnionych przez Partnera.

6. Z zastrzeżeniem ust. 7, na wynagrodzenie obliczone zgodnie z ust. 5 Partner w miesięcznych okresach rozliczeniowych za pośrednictwem Serwisu wystawi i prześle Operatorowi fakturę (w wypadku przedsiębiorców) lub rachunek (osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej), w której wskazana zostanie kwota należności brutto, rachunek bankowy Partnera oraz inne dane wymagane przez Operatora.

7. W wypadku gdy kwota należna Partnerowi jest niższa niż 100 PLN brutto, Partner wystawi stosowny dokument rachunkowy po uzyskaniu należności w wysokości co najmniej 100 PLN lub zadeklarowaniu zamiaru zakończenia współpracy w ramach Regulaminu.

8. Płatność należności ze strony Operatora dokonywana jest w terminie 14 Dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionego dokumentu rachunkowego.

§ 3 (Warunki zawierania i wykonywanie umów)


Zawieranie umowy na świadczenie na rzecz Operatora usług w arach Programu Partnerskiego realizowane jest poprzez rejestrację w Serwisie oraz związaną z powyższym akceptacją Regulaminu.

§ 4 (Reklamacje)


1. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Operatora w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Operator zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.

2. Reklamacje można zgłaszać listownie na podanych adres pocztowy Operatora, mailowo na adres [email protected] lub przy pomocy formularzy kontaktowych dostępnych w Serwisie.

§ 5 (Zastrzeżenie)


Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Operator nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa) lub wynika z działań lub zaniechań osób trzecich, na których działanie Operator nie posiadał wpływu. W przypadku wystąpienia siły wyższej świadczenie usług związanych z działaniem Serwisu zostanie zawieszone na okres równy okresowi działania siły wyższej.

§ 6 (Postanowienia końcowe)


1. Regulamin jest wewnętrznym dokumentem Operatora, do którego uprawnień należy zmiana jego treści na zasadach wskazanych w Regulaminie.

2. Zmiany Regulaminu dokonywane są w formie stosownego oświadczenia Operatora i wchodzą w życie z dniem upływu 14 dni od dnia publikacji ich na stronie Serwisu. Partnerzy nie wyrażający zgodę na zmianę Regulaminu mają prawo do wypowiedzenia umowy wiążącej ich z Operatorem.

3. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie Serwisu dla każdego Partnera.

4. W wypadku zmiany Regulaminu w zakresie ceny przekierowania, przekierowania zrealizowane do dnia zmiany wynagrodzenia, rozliczane są według dotychczas obowiązującego cennika.

Przejdź do strony głównej aletrendy.pl

AleTrendy.pl:  zestawy ubrań, moda 2012 Copyright © AleTrendy.pl 2011-2014

Zobacz nas także na: Aletrendy na Facebooku Aletrendy - Twitter
trap